Previous
Next

องค์การเภสัชกรรม (GPO) : ออกแบบสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา


ออกแบบรูปสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยา, Brochure Design, ให้คำปรึกษาและแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับองค์กร, Branding & Concept Design, Exhibition Deign, สร้างสรรค์งานโฆษณา องค์การเภสัชกรรม GPO Thailand

ออกแบบ Concept Design + Advertisment Design , จัดทำ ARTWORK สำหรับการสื่อสารขององค์กรสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, Company Profile Design


Graphic Design
Consultant