Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

MITR PHOL Group : ออกแบบรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี,Sustainability Report 2017

ออกแบบ รายงานความยั่งยืนประจำปี (Sustainability Report) พร้อมชุด CD สื่อประกอบรายงาน, ออกแบบรูปเล่มรายงานประจำปี และออกแบบแผ่น CD

 

ออกแบบ Concept Design + รายงานความยั่งยืนประจำปี (Sustainability Report), จัดทำ ARTWORK สำหรับการสื่อสารขององค์กรสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 

***ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของ ART AD DESIGN CO., LTD. เท่านั้น ใช้สำหรับในการนำเสนองานเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา