Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION IOD : รายงานประจำปี 2562

ออกแบบ Annual Report, รายงานประจำปีของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท, Graphic Design for Annual Report, 
ออกแบบรูปเล่มรายงานประจำปี, จัดทำสื่อรายงานประจำปีครบวงจร เช่น ถ่ายภาพผู้บริหาร, ถ่ายภาพนอกสถานที่ ฯลฯ


ออกแบบ Concept Design + Graphic Design สำหรับรายงานประจำปี (Annul Report), จัดทำ ARTWORK สำหรับการสื่อสารขององค์กรสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา