Hotline
ผลงานคุณภาพ
บริการด้วยประสบการณ์
TH EN

Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ : รายงานประจำปี Frasers 2562

ออกแบบ Annual Report, รายงานประจำปีของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (Frasers Property), Graphic Design for Annual Report,  ออกแบบรูปเล่มรายงานประจำปี, จัดทำสื่อรายงานประจำปีครบวงจร เช่น ถ่ายภาพผู้บริหาร, ถ่ายภาพนอกสถานที่ ฯลฯ

ออกแบบ Concept Design + Graphic Design สำหรับรายงานประจำปี (Annul Report), จัดทำ ARTWORK สำหรับการสื่อสารขององค์กรสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา
ติดต่อเรา